Merhaba Bahri

Yaratılmış cümle oldu şâdumân[1]
Gam gidip âlem yeniden buldu cân

Cümle zerrât-ı cihân edip nidâ
Çağrışuben dediler kim merhabâ

Merhabâ ey âlî Sultan merhabâ
Merhabâ ey kân-i irfân merhabâ[2]

Merhabâ ey Sırr-ı Furkan Merhabâ[3]
Merhabâ ey derde dermân Merhabâ

Merhabâ ey âsi ümmet melce-i
Merhabâ ey çâresizler eşfa’i[4]

Merhabâ ey gürretü’l-aynı Halîl[5]
Merhabâ ey hâs-ı mahbûb’u Celîl

Merhabâ ey cümlenin matlûb’u sen
Merhabâ ey Hâlik’ın mahbûb’u sen

Merhabâ ey rahmetenlil’âlemîn
Merhabâ sensin şefîu’l-müznibîn

Ey Cemâli gün yüzü bedr-i münir
Ey kamu düşmüşlere sen destigîr[6]

Dest-i gîrisin kamû üftâdenin
Hem penâh-ı bende vü âzâdenin[7]

Ey gönüller derdinin dermânı sen
Ey yaratılmışların Sultânı sen

Sensin ol Sultân-ı cümle enbiyâ
Nûr-i çeşm-i evliyâ vü esfiyâ[8]

Ey risâlet tahtının sen hâtemi
Ey nübüvvet mihrinin sen hâtemi[9]

Çünkü nûrun rûşen etti âlemi
Gül Cemâlin gülşen etti âlemi[10]

Oldu zâil zulmet-i cehl ü dalâl
Buldu bâğ-ı ma’rifet ayn-ı kemâl

Yâ Habîballah bize imdâd kıl
Son nefes dîdârın ile şâd kıl

Ger dilersiz bulasız oddan necât
Aşk ile derd ile edin es-salât

Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Resûlallah
Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Habîballah

Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Nuru Arşillah
Çünkü ol mahbûb’u Rahmân u Rahîm

Kıldı dünyâyı cemâlinden naîm
Birbirine müjdeleyü her melek

Raksa girdi şevk-u şâdından felek[11]
İş bu heybetten Âmine hûb-rû[12]

Bir zaman aklı gidip geldi geru
Gördü gitmiş hûriler hiç kimse yok

Görmedi oğlun tazarru kıldı çok
Hûriler aldı tasavvur kıldı ol

Hayret içre çok tefekkür kıldı ol
Çevre yanın isteyu kıldı nazâr

Gördü kim bir köşede hayrü’l-beşer
Şöyle Beytullah’a karşı ol Resûl

Yüz yere urmuş ve secde kılmış ol
Secde de başı dili tahmîd eder

Hem getirmiş parmağın tevhîd eder
(Efdalu’z-zikri Fa’lem ennehû: “lâilâhe illallâh”[13])

Debrenir dudakları söyler kelâm
Anlayamadım ne derdi ol hümâm[14]

Kulağım ağzına urdum dinledim
Söylediği sözü ol dem anladım

Der ki ey Mevlâ yüzüm tuttum sana
Yâ ilâhi ümmetim vergil bana

Hakk’a bağlayıp gönülden himmeti
Der idi vâ ümmeti vâ ümmeti[15]

Tıfl iken ol dilerdi ümmetin
Sen kocaldın terk edersin sünnetin

Ümmetim dedi sana çün Mustafâ
Ver salâvat sen de âna bul safâ

Ger dilersiz bulasız oddan necât
Aşk ile derd ile edin es-salât

Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Resûlallah
Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Habîballah
Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Nuru Arşillah

Mekke kavmi uluları bi hilâf[16]
Ol gece Kâbe’yi kılarken tavâf

Secde kıldı Kâbe gördü has ü âm[17]
Düşmedi bir taşı hoş kıldı kıyâm

Rüknü rükne Kâbe’nin verdi selâm
Dediler kim doğdu ol hayrü’l-enâm[18]

Kâbe bir savt etti ol dem nâgehân
Dedi doğdu bu gece şems-i cihân[19]

Pâk edip puttan küfürden ol Resûl
Kurtarıser beni müşriklerden ol

Yalın ayak baş açuben sâf’u sâf
Eyleyiser ümmeti beni tavâf


[1] Şâduman: Memnun olmak
[2] Âli: Yüce. Kân-ı irfan: İrfan kaynağı, ocağı.
[3] Sırrı Furkan: Kur’an’ın sırrı
[4] Âli: Yüce. Melce-i: Sığınağı. Eşfa-i: En çok şefaat edecek olan
[5] Gurratul-ayn: Gözlerin surûru, sevinci
[6] Cemâl: Yüz, çehre. Münir: Aydınlatan, nurlandıran. Peygamberimizin vasıflarındandır. Desti-gîr: Elinden tutan, yardımcı.
[7] Üftâdenin: Düşkünlerin. Penâhı bende vu âzâdenin: Hürlerin, kölelerin sığınacağı yer.
[8] Çeşm: Göz. Asfiyâ: Saf, gölü temiz, tuttuğu yolu temiz olan.
[9] Nübüvvet Mihri: Peygamberlik Güneşi. Hatem: Son, baş tacı.
[10] Rûşen: Aydınlık, Gülşen: Gül Bahçesi
[11] Şevk ü şâd: Sevinçli ve mutlu olmak
[12] Hub-rû: Güzel yüzlü
[13] En az üç sefer  “lâ ilâhe illallâh” zikri söylenir. Sonunda; “lâ ilâhe illallâh Muhammed’un Rasûlullah” diye bitirilir.
[14] Debrenir: Kıpırdar,
[15] Vâ: Âh
[16] Bî hilaf: Hilafsız, tartışmasız
[17] Has u âm: Herkes
[18] Hayrul-enam: Halkın mahlukatın en hayırlısı.
[19] Şems-i cihan: Cihan’ın, dünyanın güneşi. Savt: Nida etti, seslendi.

Bu yazı Mevlid-i Şerif kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>